Polityka Prywatności MandM Direct V2.4

Wprowadzenie:

Zobowiązujemy się chronić i szanować Państwa prywatność.

Każdemu przysługują pewne prawa wynikające ze sposobu, w jaki jego dane osobowe są przetwarzane. W związku z naszą działalnością będziemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe naszych klientów, dostawców i innych osób trzecich. Zdajemy sobie sprawę, że powyżej wymienione czynności czynione w sposób prawidłowy i zgodny z prawem będą podtrzymywać zaufanie do naszej organizacji, a także będą mieć pomyślny wpływ na naszą działalność.

Sformułowane w niniejszej Polityce Prywatności zasady są zgodne z obowiązkami wynikającymi z art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE ( Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), zwanego dalej „RODO". Polityka Prywatności określa zasady, według których wszelkie Państwa dane osobowe, które gromadzimy lub które nam Państwo powierzają, będą przez nas przetwarzane. Wyjaśniamy w niej również cel przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia naszego stanowiska i praktyk dotyczących Państwa danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy się nimi posługiwać.

Administratorem Państwa danych osobowych, które są przetwarzane w związku z prowadzeniem przez nas sklepu internetowego jest MandM Direct Limited of Clinton Road, Leominster, Herefordshire, UK. HR6 0SP.

Aktualizacja Polityki Prywatności 23 grudzień 2019

Przetwarzając Państwa dane osobowe, musimy przestrzegać sześciu wiążących nas prawnie zasad. Stanowią one, że Państwa dane osobowe muszą być:

 • przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem oraz w przejrzysty sposób
 • przetwarzane w określonych, precyzyjnych i uzasadnionych celach;
 • odpowiednie, istotne i ograniczone do tych danych, które są konieczne dla danego celu;
 • dokładne i na bieżąco aktualizowane;
 • przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, oraz
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiedni stopień bezpieczeństwa

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać następujące rodzaje danych osobowych na Państwa temat:

 • Dane dotyczące tożsamości, takie jak imię i nazwisko i data urodzenia,
 • Dane identyfikujące konta, takie jak adres e-mail i hasło,
 • Dane kontaktowe, takie jak adres do faktury, adres do doręczeń , adres e-mail i numery telefonów,
 • Dane finansowe, takie jak dane dotyczące rachunku bankowego i karty płatniczej,
 • Dane dotyczące transakcji, w tym szczegóły dotyczące płatności, a także inne szczegóły dotyczące produktów, które użytkownik może u nas zakupić,
 • Dane techniczne, w tym adresy IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej i lokalizacji, typy i wersje wtyczek przeglądarki, systemy operacyjne i platformy oraz inne technologie dostępne na urządzeniach używane do uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej,
 • Dane na potrzeby profilowania, w tym zakupy lub zamówienia złożone przez użytkownika, informacje zwrotne i odpowiedzi udzielone w ankiecie,
 • Dane użytkowe, w tym informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, informacje o produktach i usługach, oraz
 • Dane marketingowe, takie jak Państwa preferencje w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i osób trzecich, a także w zakresie komunikacji z nami

Informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia, wyroków skazujących za przestępstwa, życia seksualnego lub orientacji seksualnej oraz niektórych rodzajów danych genetycznych lub biometrycznych są znane jako szczególne kategorie danych.

Podczas współpracy z Państwem nie spodziewamy się zbierać tego typu danych od Państwa.

Dane osobowe możemy uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z Państwem. Jest to możliwe, gdy Państwo:

 • składają zamówienia na produkty za pośrednictwem naszej strony internetowej,
 • tworzą konto na naszej stronie internetowej,
 • uczestniczą w forach dyskusyjnych lub korzystają z innych funkcjonalności mediów społecznościowych dostępnych na naszej stronie internetowej,
 • przeglądają naszą stronę internetową po zalogowaniu się na MandM myAccount,
 • biorą udział w organizowanych przez nas konkursach, promocjach lub ankietach, a także przekazują nam w inny sposób informacje zwrotne,
 • subskrybują nasze publikacje lub, na żądanie użytkownika lub w inny sposób otrzymują przesyłane przez nas na Państwa zamówienie materiały marketingowe, lub
 • kontaktują się z nami telefonicznie, e-mailem, listownie lub w inny sposób.

Możemy także uzyskiwać dane osobowe za pomocą zautomatyzowanej technologii, a mianowicie gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, za pomocą plików cookie, dzienników serwerów i innych podobnych technologii.

Możemy również zbierać dane osobowe od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak:

 • dostawcy usług analitycznych (np. Google),
 • agencje zapobiegania nadużyciom finansowym,
 • usługodawcy świadczący usługi techniczne, płatnicze i kurierskie,
 • LinkedIn.

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko w granicach przewidzianych przez prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • gdy wyrazili Państwo na to zgodę,
 • gdy musimy wykonać umowę, którą z Państwem zawarliśmy lub mamy zamiar z Państwem zawrzeć,
 • gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy lub interesy osób trzecich, a Państwa interesy i prawa nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów, lub
 • gdy musimy zastosować się do prawnych lub regulacyjnych obowiązków.

Nie używamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wielu różnych celów. W każdym przypadku jesteśmy zobowiązani do zaprezentowania podstawy prawnej, która pozwala nam na wykorzystanie Państwa informacji, w następujący sposób:

Cele, do których wykorzystamy informacje, które nam Państwo podacie Podstawy prawne
Zarejestrowanie Państwa jako nowych klientów. Będzie to konieczne do wykonania umowy pomiędzy Państwem a nami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetworzenie zamówienia, a gdy zostanie ono przyjęte, dostarczenie produktów (w tym zarządzanie płatnościami, opłatami i dokładnymi danymi) Będzie to konieczne do wykonania umowy pomiędzy Państwem a nami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Zarządzanie zapytaniami lub reklamacjami. Będzie to konieczne do wykonania umowy pomiędzy Państwem a nami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Ściąganie i odzyskiwanie należnych nam kwot. Będzie to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy, a mianowicie w celu zapewnienia otrzymania zapłaty za zamówione u nas produkty i usługi - art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Powiadamianie Państwa o zmianach w naszych warunkach sprzedaży lub w niniejszej polityce prywatności. Powiadamianie Państwa o zmianach w naszych warunkach sprzedaży lub w niniejszej polityce prywatności.
Administrowanie naszą stroną internetową i działania wewnętrzne, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania, cele statystyczne i ankietowe, umożliwianie Państwu udziału w interaktywnych funkcjach naszego serwisu, gdy Państwo sobie tego życzą, pomiar lub zrozumienie skuteczności reklam, które oferujemy Państwu i innym oraz dostarczanie odpowiednich reklam oraz przedstawianie Państwu i innym użytkownikom naszej strony internetowej sugestii i zaleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą Państwa i innych użytkowników zainteresować. Będzie to konieczne aby zapewnić możliwie jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz dla naszych uzasadnionych interesów gospodarczych, takich jak prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przetwarzając te informacje, będziemy przestrzegać naszych zasad dotyczących plików cookie.
Umożliwianie Państwu wzięcia udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienie ankiety. Będzie to konieczne ze względu na organizowane losowania nagród lub konkursy zgodnie z ich zasadami (art. 6.1.b RODO) oraz ze względu na nasze uzasadnione interesy, a mianowicie zbadanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów, by zapewnić ich ulepszanie i usprawnianie naszej działalności (art. 6.1.f RODO).
Tworzenie profili klientów, które są używane do identyfikacji nowych klientów z innych źródeł. Profile te NIE zawierają danych osobowych. Takie działania zostaną podjęte dopiero po wyrażeniu przez Państwa na to zgody.

Zgoda użytkownika może zostać cofnięta poprzez zmianę preferencji za pomocą funkcji „Moje konto” na naszej stronie internetowej.
Aby zapewnić ci odpowiednią kampanie marketingową, która informuje cię o specjalnych ofertach, sprzedaży oraz nowych produktach. W naszym uzasadnionym interesie leży rozwijanie naszych ofert oraz usług w celu poprawy interakcji i utrzymywaniu klientów.
Uniemożliwienie zakupów w MandM Direct klientom, którzy dopuścili się nadużyć lub wciąż się ich dopuszczają, a także niewłaściwie użytkują dostarczane przez nas produkty lub usługi. Będzie to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy gospodarcze, a mianowicie w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu naszych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Uniemożliwienie zakupów w MandM Direct klientom którzy dopuścili się oszustwa, oraz aby przekazać ich dane osobowe odpowiednim prawnym/ nadzorczym organom. Będzie to konieczne ze względu na interes publiczny, aby zapobiegać nieuczciwym lub oszukańczym praktykom (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)
Poinformowanie Państwa, gdy w Państwa koszyku znajdą się produkty, które nie zostały zamówione. Będzie to konieczne dla zapewnienia Państwu jak najlepszego korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz ze względu na nasze uzasadnione interesy gospodarcze, a mianowicie w celu zapewnienia, że świadczymy usługi o jakości, jakiej Państwo od nas oczekują (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
(W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz MandM Direct).

Nawiązanie stosunku umownego z Państwem w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług.
Będzie to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy gospodarcze, aby wypełnić nasze zobowiązania umowne (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Umożliwienie Państwu zapoznania się z naszymi produktami i usługami. Będzie to konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes gospodarczy, a mianowicie w celu zapewnienia naszym klientom najlepszych produktów i usług w oparciu o ich opinie, tworząc i utrzymując w ten sposób doskonałe i wzajemnie korzystne relacje (art. 6.1.f RODO)
Aby spełnić nasze prawne i regulacyjne obowiązki dotyczące zapłaty podatku. Będziemy musieli spełnić obowiązek prawny, któremu podlegamy.

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celu/celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do celów niezwiązanych z pierwotnymi celami, poinformujemy o tym Państwa i wskażemy podstawę prawną, która nam takie działanie umożliwia.

Podanie nam pewnych informacji o sobie, a mianowicie: imienia i nazwiska, adresu do doręczeń, numeru telefonu i adresu e-mail jest Państwa obowiązkiem umownym. Podczas procesu zamawiania będą Państwo zobowiązani do podania informacji o płatności wybranemu przez nas dostawcy usług płatniczych. Nie posiadamy żadnych danych Państwa banku ani karty kredytowej/płatniczej. Jeśli Państwo nie podadzą nam lub dostawcy usług płatniczych tych informacji, możemy nie być w stanie przyjąć i przetworzyć zamówienia oraz dostarczyć Państwu produkty lub możemy być zmuszeni do anulowania zamówienia. Użytkownik może być również zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów, jeżeli będzie to konieczne - taka informacja zostanie wskazana w naszym Regulaminie sprzedaży.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe zaufanym osobom trzecim. Na przykład, aby dostarczać zamówienia, rozpatrywać reklamacje, zarządzać nadużyciami finansowymi, personalizować nasze oferty dla Państwa itd.

Jest to polityka, którą stosujemy wobec tych organizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych i chronić Państwa prywatność:

 • Dostarczamy tylko informacje, które są im potrzebne do realizacji konkretnych usług.
 • Wymagamy, aby wszystkie osoby trzecie, które maja kontakt z Państwa danymi osobowymi szanowały ich bezpieczeństwo i traktowały je zgodnie z prawem.
 • Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych do określonych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • Ściśle współpracujemy z tymi podmiotami, aby być pewnym, że Państwa prywatność jest zawsze szanowana i chroniona.
 • Jeśli przestaniemy korzystać z ich usług, wszelkie przechowywane przez te podmioty dane osobowe zostaną natychmiast usunięte lub zanonimizowane

Współpracujemy z następującymi osobami trzecimi:

Usługi kurierskie Dostarczanie zamówień, w tym także dowódu dostawy i informacji umożliwiających śledzenie przesyłek. W zależności od wybranej usługi będzie to jedna z następujących firm: Hermes, DPD, Parcel Force lub United Broker.
Wgląd do danych (Data Insight) Analiza behawioralna, która pozwala nam spersonalizować Twoje doświadczenie i informacje, które Ci przekazujemy. Używamy Google Analytics, Google Big Query, RedEye, Qubit i The Blueberry Wave.
Usługi poczty elektronicznej Jest to sposób w jaki zarządzamy naszą elektroniczną komunikacją z Państwem. Odbywa się to za pośrednictwem IBM, RedEye i Fresh Relevance.
Zarządzanie nadużyciami finansowymi Możemy dzielić się informacjami na temat oszukańczych lub potencjalnie oszukańczych działań w naszych lokalach lub systemach. Może to obejmować dzielenie się danymi o osobach fizycznych z organami ścigania
Usługi IT Korzystamy z usług wielu partnerów, aby wspierać naszą stronę internetową i inne systemy biznesowe, ale Państwa danymi osobowymi dzielimy się tylko z Google
Usługi prawne W razie potrzeby, w celu rozwiązania kwestii prawnych, zatrudniamy prawników BPE lub Eversheds.
Usługi płatnicze W trakcie procesu płatności zostaną Państwo przekierowani do Adyen lub dotPay, w zależności od preferencji.
Usługi recenzyjne Jeśli będą chcieli Państwo skomentować nasze produkty lub usługi, będzie to możliwe za pośrednictwem naszego wybranego dostawcy usług recenzyjnych, FEEFO.
Media społecznościowe Możemy pokazać Państwu produkty, które mogą Państwa zainteresować podczas przeglądania Internetu, korzystamy z usług Google, Facebook, Twitter i Instagram.
Egzekwowanie prawa Możemy być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych policji lub innemu organowi egzekucyjnemu, regulacyjnemu lub rządowemu, w kraju Państwa pochodzenia lub w innym miejscu, na uzasadnione żądanie. Żądania te są oceniane indywidualnie dla każdego przypadku i uwzględniają prywatność naszych klientów.
Organy kontrolne W stosownych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Służbie Celnej, Urzędowi Skarbowemu, organom regulacyjnym oraz innym organom, które w określonych okolicznościach wymagają zgłoszenia czynności przetwarzania danych.

Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim, którym sprzedamy lub na których przeniesiemy własność naszego przedsiębiorstwa lub jego części, lub z którymi zdecydujemy się połączyć część naszej działalności lub naszych aktywów. Tak samo w przypadku, w którym dojdzie do przejęcia przez nas innych firm lub połączenia się z nimi. Jeśli w naszej firmie dojdzie do zmiany, nowi właściciele mogą wykorzystać Państwa dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszych zasadach. Zostaną Państwo powiadomieni o zmianach w organizacji naszego przedsiębiorstwa.

Wszystkie informacje, które Państwo nam przekazują, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach usytuowanych w Wielkiej Brytanii lub na terenie UE.

Podejmujemy wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w tym będziemy przeprowadzać audyt standardów bezpieczeństwa stosowanych przez podmioty przetwarzające na nasze zlecenie dane osobowe, w tym podejmujemy następujące środków bezpieczeństwa:

 • Bezpieczeństwo sieci. Wdrażamy narzędzia bezpieczeństwa i monitorowania, które ograniczają dostęp i ostrzegają nas przed nieautoryzowanymi zachowaniami w naszej sieci i systemach.
 • Przekazywanie danych. Wszystkie transfery danych odbywają się z zastosowaniem wielowarstwowych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia prywatności i integralności danych.
 • Zapory i szyfrowanie. Stosujemy standardową w branży ochronę firewallową i używamy najnowocześniejszych, niezakłóconych technologii szyfrowania.
 • Audyt i testowanie. Regularnie przeprowadzamy testy penetracyjne i zatrudniamy hakerów etycznych, aby upewnić się, że nasza infrastruktura jest bezpieczna, a wszelkie włamania są szybko wykrywane.
 • Standardy PCI DSS. W odniesieniu do płatności kartami debetowymi/kredytowymi dokonywanymi na naszej stronie internetowej przestrzegamy standardów zabezpieczania danych, które wynikają z normy bezpieczeństwa „Payment Card Industry Data Security Standards”.
 • Kontrole wjazdów do budynków. Zarówno dostęp do naszej siedziby, jak i obiektów podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy, są zawsze kontrolowane i monitorowane w sposób bieżący i z możliwością śledzenia historii systemu CCTV.
 • Zabezpieczone i zamykane biurka i szafy. Biurka i szafy są zamykane na klucz, gdy nie są używane, jeśli zawierają jakiekolwiek poufne informacje.
 • Metody niszczenia dokumentów. Dokumenty papierowe są usuwane poprzez ich rozdrabnianie w sposób zapewniający poufność.
 • Dostęp i kontrola. Utrzymujemy ściśle kontrolowany dostęp do systemów i danych, do których dostęp mają tylko uprawnieni do tego pracownicy.
 • Szkolenia. Zapewniamy, że nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa danych.
 • Przekazanie danych osobowych poza Unię Europejską. Zostaną Państwo poinformowani o każdym naszym zamiarze przekazania Państwa danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Za każdym razem, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza UE, zapewniamy podobny poziom ich ochrony poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń (poprzez przekazywanie danych tylko do odbiorców w Unii Europejskiej, do odbiorców w krajach zatwierdzonych przez Komisję Europejską, do odbiorców będących stronami Tarczy Prywatności UE-USA albo poprzez wykorzystanie specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską).

Jeśli są Państwo zaniepokojeni poziomem bezpieczeństwa danych w którymkolwiek z tych krajów, proszę nas o tym poinformować, a my postaramy się doradzić, jakie kroki zostaną podjęte w celu ochrony Państwa danych przechowywanych za granicą.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo, że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych przez Państwa na naszą stronę internetową; wszelka transmisja danych za pośrednictwem Internetu odbywa się na Państwa ryzyko. Po otrzymaniu informacji użytkownika, będziemy korzystać z rygorystycznych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy Państwa oraz każdy właściwy organ regulacyjny o takim podejrzewanym naruszeniu, jeśli będziemy do tego uprawnieni.

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Państwa dane, będzie zależał od podstawy prawnej, w oparciu o którą korzystamy z tych danych:

Podstawy prawne Okres czasu
W przypadku gdy wykorzystujemy /przechowujemy Państwa dane, gdyż jest to konieczne do realizacji umowy pomiędzy Państwem, a nami. Będziemy wykorzystywać/przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji umowy pomiędzy Państwem a nami.
W przypadku gdy wykorzystujemy/przechowujemy Państwa dane, ponieważ jest to dla nas konieczne do przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlegamy. Będziemy wykorzystywać/przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych
Kiedy wykorzystujemy/przechowujemy Państwa dane, ponieważ leży to w interesie publicznym Będziemy wykorzystywać/przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo będzie to leżało w interesie publicznym. Prawo określa, jakie kwestie są uznawane za leżące w interesie publicznym i będziemy wykorzystywać/przechowywać dane osobowe zgodnie z tymi wymogami.
Kiedy wykorzystujemy/przechowujemy Państwa dane, ponieważ jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów gospodarczych Będziemy wykorzystywać/przechowywać Państwa dane do momentu, gdy poproszą nas Państwo o zaprzestanie takich działań. Jeżeli jednak będziemy w stanie wykazać, że powód, dla którego wykorzystujemy/przechowujemy Państwa dane, jest nadrzędny w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, będziemy nadal wykorzystywać i przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji umowy między Państwem a nami (chyba, że wcześniej nie będziemy mieli już uzasadnionego interesu w wykorzystywaniu/przechowywaniu Państwa danych).
Kiedy wykorzystujemy/przechowujemy Państwa dane, ponieważ wyrazili Państwo na to konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę. Będziemy wykorzystywać/przechowywać Państwa dane do momentu, gdy poproszą nas Państwo o zaprzestanie takich działań.

Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód spowodowanych nieautoryzowanym użyciem lub ujawnieniem danych osobowych. Dla celów, w których przetwarzamy twoje dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele w inny sposób, oraz obowiązujące wymagania prawne. Na ten przykład, zachowamy informacje dotyczące zamówień, które złożyłeś u nas przez 6 ostatnich lat, abyśmy mogli spełnić nasze ustawowe zobowiązania.

Przysługują Państwu różne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwo nam podają lub które zbieramy na Państwa temat:

 • Mają Państwo prawo dostępu do przechowywanych przez nas na Państwa temat informacji bez dodatkowych opłat, a także do różnych informacji o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane, komu być może je ujawniliśmy, skąd pierwotnie je uzyskaliśmy i jak długo będziemy z nich korzystać.
 • Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych informacji, które posiadamy na Państwa temat.
 • Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o usunięcie przechowywanych przez nas informacji, które Państwa dotyczą (tzw. „prawo do bycia zapomnianym"). Prosimy pamiętać, że prawo to może być wykonywane tylko w pewnych okolicznościach, a w razie skierowania do nas prośby o usunięcie Państwa danych, w przypadku gdy nie będziemy w stanie tego zrobić, wyjaśnimy dlaczego tak jest. Użytkownicy mogą poprosić nas o usunięcie ich danych i/lub konta poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail: privacy@mandmdirect.com lub wybierając odpowiednią komendę w menu konta.
 • Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie wykorzystywania Państwa danych osobowych kiedy: (i) posiadane przez nas informacje związane z Państwem są niedokładne; (ii) bezprawnie wykorzystujemy Państwa dane; (iii) nie musimy już wykorzystywać tych informacji; lub (iv) nie mamy uzasadnionego powodu do wykorzystania tych informacji. Prosimy pamiętać, że możemy nadal przechowywać związane z Państwem informacje lub wykorzystywać je do celów postępowania sądowego lub ochrony praw innych osób.
 • Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o przekazanie związanych z Państwem informacji, które są przez nas przechowywane, innej osobie lub firmie w zorganizowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu formacie. Należy pamiętać, że prawo to może być wykonywane tylko w pewnych okolicznościach, a w przypadku gdy nie będziemy w stanie spełnić Państwa prośby, wyjaśnimy jakie są tego podstawy.
 • W przypadku gdy wykorzystujemy/przechowujemy Państwa dane, gdyż jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy gospodarcze, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu/przechowywaniu swoich danych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy wykorzystywanie/przechowywanie informacji, chyba że wykażemy, dlaczego uważamy, że uzasadniony interes gospodarczy jest nadrzędny w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności.
 • W przypadku, gdy wykorzystujemy/przechowujemy Państwa dane, na postawie wyrażonej przez Państwa konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę.
 • Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu/przechowywaniu Państwa informacji dla celów marketingu bezpośredniego .

Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, pisząc na adres podany na początku niniejszej Polityki Prywatności lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: privacy@mandmdirect.com.

Mają Państwo również prawo w każdej chwili złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że nie przestrzegamy przepisów prawa dotyczących wykorzystania/przechowywania, a także gromadzenia przekazanych nam przez Państwa informacji.

Mogą nas Państwo poprosić o zaprzestanie wysyłania komunikatów marketingowych w dowolnym momencie:

 • Korzystając z linku, który służy do rezygnacji z subskrypcji, dostępnego w naszych wiadomościach e-mail.
 • Posiadacze konta użytkownika mogą aktualizować swoje preferencje na stronie internetowej
 • Kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta:
  • Pisząc pod adres znajdujący się na górze niniejszej Polityki Prywatności
  • Dzwoniąc do nas
  • Wysyłając do nas e-maila na adres: privacy@mandmdirect.com .

Zakładamy możliwość tzw. „profilowania" w celu zapewnienia użytkownikom otrzymywania od nas tylko takich informacji, które uważamy dla adekwatne dla nich (na przykład, gdy mamy specjalną ofertę, która dotyczy tylko osób poniżej 25 roku życia, na podstawie profilowania wybieramy tych z naszych klientów, do których możemy zasadnie wysyłać zawierające ją e-maile marketingowe, aby zapewnić, że trafią one tylko do odpowiednich odbiorców).

Możemy wspólnie z firmą Experian przeprowadzić weryfikację wiarygodności kredytowej.

Poza tymi przypadkami nie czynimy w drodze zautomatyzowanego procesu decyzyjnego żadnych ustaleń, które mogłyby wywierać na Państwu jakiekolwiek skutki prawne lub które w inny sposób mogłyby mieć na Państwa istotny wpływ.

Mają Państwo prawo sprzeciwienia się podleganiu profilowaniu – mogą Państwo skorzystać z tego prawa wysyłając do nas e-maila na adres: privacy@mandmdirect.com.

Nasza strona może zawierać linki, wtyczki i aplikacje, które przekierowują użytkowników na strony internetowe należące do osób trzecich. Klikając w te linki lub umożliwiając nawiązanie połączenia z tymi stronami może dojść do umożliwienia osobom trzecim gromadzenia lub udostępniania danych na temat użytkownika. Nie kontrolujemy wspomnianych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Opuszczając naszą stronę, zachęcamy do przeczytania informacji o prywatności każdej odwiedzanej strony.

Wszelkie zmiany naszej Polityki Prywatnościw przyszłości będą publikowane na naszej stronie internetowej, a w stosownych przypadkach, zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych. Prosimy o częste odwiedzanie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami naszej Polityki Prywatności.

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do naszego zespołu obsługi klienta w formie pisemnej na adres znajdujący się na początku niniejszej Polityki Prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: privacy@mandmdirect.com.

Alternatywnie możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem w UE pod adresem privacy.heartland@heartland.co Nasz przedstawiciel, z siedzibą w Danii, może udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania jak MandM Direct zapewnia prywatność Twoich danych. Nasz przedstawiciel w UE działa również jako punkt kontaktowy dla organów nadzorczych w całej Europie.

Dziękujemy za wpisanie się na listę mailową, niebawem otrzymasz informację o najlepszych ofertach i nowościach!