W sumie 0.00
Oszczędzasz 0.00

Oświadczenie o sposobach zapobiegania współczesnemu niewolnictwu w roku 2022

Niniejsze oświadczenie, sporządzone na koniec naszego roku finansowego 2021-22, świadczy o tym, jak MandM Limited („MandM”, „my”, „nasz”) przestrzega przepisów o zapobieganiu współczesnemu niewolnictwu z 2015 roku („MSA”). W szczególności, niniejsze oświadczenie realizuje wymóg, aby praktyki i działania danych przedsiębiorstw były jasne i przejrzyste we wszystkich sześciu kategoriach opisanych w sekcji 54(5) MSA.

Podsumowując, w MandM jesteśmy niezwykle dumni z naszego etycznego podejścia do prowadzenia biznesu, czego dowodem jest nasze gorliwe i stałe zaangażowanie w rozpoznawanie wszelkich form współczesnego niewolnictwa, handlu ludźmi i naruszania praw człowieka oraz zapobieganie im, zarówno bezpośrednio w naszej firmie, jak i w całym łańcuchu dostaw.

1. Struktura organizacyjna i łańcuch dostaw

MandM jest jednym z największych brytyjskich sprzedawców internetowych oferujących odzież i obuwie dla mężczyzn, kobiet i dzieci po znacznie obniżonych cenach. Nasza brytyjska strona internetowa posiada odpowiedniki w postaci pięciu europejskich stron, które służą obsłudze klientów w Irlandii, Francji, Niemczech, Holandii i Polsce. Dodatkowo, posiadamy własną markę Stylepit i prowadzimy dla niej stronę internetową Stylepit, która jest przeznaczona dla klientów w Danii.

W 2014 r. firma MandM została zakupiona przez duńską grupę zajmującą się odzieżą Bestseller United A/S. Obecnie jesteśmy częścią grupy Heartland A/S.

Nasze produkty pochodzą od wielu międzynarodowych dostawców artykułów odzieżowych i sportowych, w których MandM nie ma udziałów. Oferujemy również klientom możliwość zakupu produktów marek własnych, które są nabywane bezpośrednio od importerów z Wielkiej Brytanii.

W celu kontroli przestrzegania przez nas obowiązujących przepisów prawa, regulacji i najlepszych praktyk międzynarodowych, powołaliśmy Komisję ds. Zgodności, która podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. W związku z tym, środki, za pomocą których praktycznie spełniamy wymogi MSA, stanowią główny przedmiot zainteresowania tej Komisji.

2. Polityka organizacji

MandM prowadzi Politykę dotyczącą Współczesnego Niewolnictwa i Handlu Ludźmi, która została uaktualniona w czerwcu 2020 roku i która jest obecnie w trakcie weryfikacji. Posiadamy również Kodeks Postępowania Dostawców, który został podpisany przez wszystkich naszych dostawców marki własnej, a który dodatkowo zostanie przesłany każdemu nowemu dostawcy marki własnej, z którym możemy współpracować w przyszłości. Dokument ten powtarza nasz wyraźny wymóg, aby wszyscy nasi partnerzy przestrzegali międzynarodowych standardów w zakresie zapobiegania pracy przymusowej lub niedobrowolnej, przestrzegania norm czasu pracy, prawa do negocjacji zbiorowych, zapobiegania pracy dzieci / ochrony młodych pracowników, odpowiedniego wynagrodzenia, zapobiegania dyskryminacji i molestowaniu, ochrony grup wrażliwych, BHP, a także ochrony środowiska i przestrzegania zasad etycznych.

Ponadto, aby przedstawić podejście przedsiębiorstwa do rozpoznawania, zapobiegania i/lub łagodzenia ewentualnego negatywnego wpływu na prawa człowieka, prowadzimy Politykę Praw Człowieka. Świadczy ona nie tylko o naszym zaangażowaniu w ochronę i docenianie naszych własnych pracowników, ale także uwzględnia wszystkie osoby, które wnoszą wkład w działalność naszych partnerów biznesowych, i jako taka ma na celu zapewnienie, że żadna organizacja zewnętrzna, z którą współpracujemy, nie przyzwala ani nie wspiera pracy dzieci, pracy przymusowej, wyzysku osób lub grup szczególnie narażonych, niesprawiedliwego wynagradzania pracowników, zbyt długich lub nieprzepisowych godzin pracy, a także nieodpowiednich praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako dalsze wsparcie dla naszych pracowników, prowadzimy Politykę Pracy Hybrydowej oraz Pracy Zdalnej, aby dać im elastyczne możliwości wykonywania pracy. Opracowaliśmy także Zasady dotyczące Sygnalizowania Łamania Przepisów, Szykanowania i Molestowania, Zasady Zachowania Równych Szans, Procedury Bezpieczeństwa mające na celu Ochronę Dzieci oraz Zasady Traktowania Młodych Pracowników i Zdobywania Doświadczenia Zawodowego. Ponadto, istnieją opracowane specjalnie dla danych działów Kodeksy Postępowania, odnoszące się do danych obszarów działalności

Wszystkie zasady, które zostały opracowane lub zaktualizowane przez Przedsiębiorstwo, są przedkładane Komisji ds. Zgodności w celu uzyskania komentarza, ich ratyfikacji i zatwierdzenia, zanim zostaną rozpowszechnione

3. Należyta staranność

MandM aktywnie rozpatruje każdy potencjalny wpływ na prawa człowieka, który może być pośrednio spowodowany przez nasz łańcuch dostaw. Obecnie nakładamy na naszych brytyjskich importerów największą odpowiedzialność za przeprowadzanie regularnych audytów fabryk na terytoriach międzynarodowych, a następnie przekazywanie nam wszelkich niezbędnych gwarancji i dowodów na to, że w naszym łańcuchu dostaw nie ma żadnych nadużyć ani naruszeń międzynarodowych standardów, a także, że wszyscy dostawcy działają zgodnie z lokalnym prawem i przepisami.

Chociaż nie mamy istotnych wątpliwości co do tego rozwiązania, to jednak uzupełniamy je o nasze własne, udoskonalone procesy. Przykładem tego jest stosowanie naszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców, o którym mowa powyżej, którego uzupełnieniem są dodatkowe kontrole należytej staranności w stosunku do dostawców marki własnej.

4. Ocena i zarządzanie ryzykiem

W latach 2021-22 wprowadziliśmy formalny proces zarządzania ryzykiem w całej Spółce, co zaowocowało przygotowaniem dla Zarządu dokumentu Board Assurance Framework [Ramowe gwarancje dla Zarządu].

W ramach tych ciągłych prac, MandM nie stwierdziła obecności żadnych zagrożeń dla praw człowieka w ramach naszej własnej organizacji. Dlatego, jedyne potencjalne ryzyko naruszenia leży w naszym łańcuchu dostaw. W związku z tym, w celu częściowego złagodzenia jego skutków, jesienią 2022 roku stwierdziliśmy potrzebę aktualizacji i ponownego wydania Kodeksu Postępowania Dostawców naszej firmy. Ta nowa redakcja kodeksu będzie również odzwierciedlać i dostosowywać się do nowych istotnych przepisów UE.

5. Wskaźniki efektywności

W ramach naszych zmodernizowanych procesów zachowania należytej staranności zamierzamy opracować zestaw kluczowych wskaźników efektywności, aby dać kompleksową i solidną gwarancję, że w żadnym miejscu naszego łańcucha dostaw nie dochodzi do naruszenia praw człowieka, współczesnego niewolnictwa, handlu ludźmi i/lub łamania innych standardów międzynarodowych.

6. Szkolenia

Aby zadbać o odpowiednio wysoki poziom zrozumienia ryzyka związanego ze współczesnym niewolnictwem, handlem ludźmi i prawami człowieka w całej naszej działalności, opracowaliśmy plan szkoleń, dzięki któremu wszyscy właściwi pracownicy otrzymują odpowiednie informacje. Dodatkowo, sprawdzamy, czy nasi partnerzy biznesowi i importerzy zapewniają stosowne szkolenia swoim pracownikom, dostawcom i usługodawcom.

Podpisano:

Mike Tomkins signature

Mike Tomkins

Prezes

MandM Limited

24 Październik 2022 r.

Dziękujemy za wpisanie się na listę mailową, niebawem otrzymasz informację o najlepszych ofertach i nowościach!