W sumie 0.00
Oszczędzając 0.00

Ustawa o współczesnym niewolnictwie

MandM Direct

Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie 2021

Niniejsze oświadczenie wykazuje, w jaki sposób MandM Direct Limited („MandM Direct”, „my”, „nasz”) stara się spełniać wymogi wynikające z Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku („MSA”). Niniejsze oświadczenie jest w pełni zgodne zarówno z MSA, jak i zaktualizowanymi wytycznymi wydanymi przez rząd Wielkiej Brytanii w 2017 roku, które rzucają wyzwanie firmom, aby były całkowicie jasne i przejrzyste w odniesieniu do swoich praktyk we wszystkich sześciu kategoriach sekcji 54 (5) MSA. Oświadczenie to zostało uzgodnione pod koniec roku obrotowego 2020-21.

W skrócie, w MandM Direct jesteśmy niezwykle dumni z naszego etycznego podejścia do biznesu, czego dowodem jest nasze gorliwe i ciągłe zaangażowanie w rozpoznawanie i zapobieganie wszelkim formom współczesnego niewolnictwa, handlu ludźmi i naruszeniom praw człowieka w naszej firmie i w całym naszym łańcuchu dostaw.

Struktura organizacyjna i łańcuch handlowy

MandM Direct jest jednym z największych internetowych sprzedawców w Wielkiej Brytanii, oferującym odzież i obuwie dla mężczyzn, kobiet i dzieci po znacznie obniżonej cenie. Poza prowadzeniem brytyjskiej strony internetowej prowadzimy również witryny, które obsługują klientów na terenie sześciu europejskich krajów takich jak Irlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Dania oraz Polska.

W 2014 roku MandM Direct został wykupiony przez duńską grupę modową Bestseller United A/S. Jesteśmy obecnie częścią Heartland A/S.

Nasze produkty pochodzą od wielu międzynarodowych dostawców ubrań oraz odzieży sportowej, w których MandM Direct nie posiada żadnych udziałów własnościowych. Oferujemy również klientom wybór produktów własnej marki, którą kupujemy bezpośrednio od importerów z Wielkiej Brytanii.

W 2021 r. MandM Direct ustanowiło Komitet ds. Zgodności, którego szczególną odpowiedzialnością jest nadzór wewnętrzny obejmujący monitorowanie stosowania się i przestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji i najlepszych praktyk międzynarodowych przez nas wszystkich. Komitet ten podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki i jednym z jego kluczowych obszarów zainteresowania jest przestrzeganie MSA.

Polityka organizacji

MandM Direct stosuje się do Ustawy o Niewolnictwie i Handlu Ludźmi, która została zaktualizowana w czerwcu 2020 roku. Aby dalej wspierać tę ustawę, w lipcu 2021 r. opracowaliśmy Kodeks Postępowania Dostawców, który ma być rozpowszechniany i podpisywany przez wszystkich dostawców naszej marki. Niniejszy dokument ponownie podkreśla nasz wyraźny wymóg, aby wszyscy partnerzy przestrzegali międzynarodowych standardów w zakresie zapobiegania pracy przymusowej lub niedobrowolnej, godzin pracy, prawa do rokowań zbiorowych, zapobiegania pracy dzieci / ochrony młodocianych pracowników, prawo do odpowiedniego odszkodowania, zapobiegania dyskryminacji i molestowania, ochrony grup szczególnie narażonych, zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska i etyki.

Naszym pracownikom oferujemy procedury dotyczące pracy zdalnej, zgłaszania nieprawidłowości, zastraszania i nękania, procedurę równych szans oraz procedurę dotyczącą młodych pracowników i doświadczenia zawodowego. Podobnie istnieją kodeksy postępowania dla poszczególnych działów, odnoszące się do poszczególnych obszarów działalności. Wszystkie procedury, które są napisane bądź aktualizowane przez Spółkę, są przedkładane Komitetowi ds. Zgodności w celu skomentowania, ratyfikacji i zatwierdzenia przed rozpowszechnieniem.

Należyta staranność

W MandM Direct istnieją jasne procesy i procedury mające na celu identyfikację, zapobieganie i/lub ograniczanie ryzyka negatywnego wpływu na prawa człowieka. Praktyki te są wyartykułowane w ramach Procedury o Prawach Człowieka, która znajduje się obecnie w końcowej fazie projektu.

MandM Direct również proaktywnie rozważa każdy potencjalny wpływ na prawa człowieka, który może być spowodowany pośrednio przez nasz łańcuch dostaw. Obecnie nakładamy na naszych importerów z Wielkiej Brytanii główną odpowiedzialność za przeprowadzanie regularnych audytów fabryk na terytoriach międzynarodowych, a następnie dostarczenie nam wszelkich niezbędnych gwarancji i dowodów, że nie dochodzi do nadużyć ani naruszenia międzynarodowych standardów w naszym łańcuchu dostaw, a ponadto dostawcy działają zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Chociaż nie mamy żadnych istotnych obaw związanych z tym podejściem, zdecydowaliśmy się jednak uzupełnić je naszymi własnymi ulepszonymi procesami. Przykładem może być opracowanie wspomnianego powyżej Kodeksu Postępowania Dostawców, który zostanie wprowadzony w nowym roku finansowym i będzie wspierany dodatkowymi kontrolami należytej staranności wśród dostawców marek własnych.

Ocena i zarządzanie ryzykiem

Na podstawie naszych dotychczasowych ocen MandM Direct zidentyfikował, że największe ryzyko naruszenia praw człowieka występuje w naszym łańcuchu dostaw, a nie w obrębie naszej własnej działalności. W związku z tym, jak opisano powyżej, w nadchodzącym roku zamierzamy rozwijać dalej nasze praktyki należytej staranności.

Wskaźniki efektywności

W ramach udoskonalonych procesów należytej staranności, które są obecnie w opracowaniu, pracujemy nad zestawem kluczowych wskaźników wydajności, które zapewnią odpowiednią, kompleksową i solidną pewność, że nie dochodzi do naruszenia praw człowieka, przypadków współczesnego niewolnictwa, handlu ludźmi i/lub innych międzynarodowych standardów w dowolnym miejscu naszego łańcucha dostaw.

Szkolenia

Aby zapewnić wysoki poziom zrozumienia zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem, handlem ludźmi i prawami człowieka w naszej firmie, opracowaliśmy plan szkoleniowy, aby upewnić się, że wszyscy odpowiedni pracownicy posiadają odpowiedni poziom wiedzy. Ponadto potwierdzamy, że nasi partnerzy biznesowi i importerzy zapewniają odpowiednie szkolenia swoim pracownikom i dostawcom.

Podpisano:

Damian Evans

Damian Evans

Chief Executive, MandM Direct Limited

24 Sierpnia 2021

Dziękujemy za wpisanie się na listę mailową, niebawem otrzymasz informację o najlepszych ofertach i nowościach!