Regulamin

Wiemy, że w regulaminie znajduje się wiele informacji, ale są one bardzo ważne, dlatego prosimy o zapoznanie się z określonymi w regulaminie zasadami i warunkami korzystania z portalu przed wyrażeniem na nie zgody. Zamieszczone na tej stronie informacje oraz dokumenty, do których się odwołują, mówią o prawnych zasadach i warunkach na jakich sprzedajemy wszystkie produkty dostępne na naszej stronie internetowej.

1. Definicje

 • 1.1 Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie:

  Umowa - oznacza jakąkolwiek umowę sprzedaży towarów lub świadczenia usług pomiędzy nami a Tobą, do której zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu;

  Regulamin - oznacza standardowe zasady i warunki sprzedaży określone poniżej, w tym Zasady Zwrotu Towarów, dokumenty, do których odwołujemy się na niniejszej stronie internetowej oraz szczególne warunki potwierdzone przez nas w formie pisemnej;

  Towar - oznacza produkty i usługi, które oferujemy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie zaakceptowanego zamówienia;

  Zasady Zwrotu Towarów - oznacza standardowe zasady i warunki określone na stronie Zwrot i Zamiana Towaru i mające zastosowanie w sytuacji zwrotu Towaru do nas przez Ciebie, które stanowią część niniejszego Regulaminu.

  my - oznacza MandM Direct Limited a określenie “nasze” stosuje się odpowiednio.

  Ty - oznacza osobę składającą zamówienie na Towary i zawierającą Umowę z nami a określenie „Twoje” stosuje się odpowiednio

 • 1.2 Tytuły rozdziałów w Regulaminie mają znaczenie wyłącznie redakcyjne i nie mają wpływu na interpretację poszczególnych postanowień Regulaminu.
 • 1.3 Jeżeli Regulamin i przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, mamy swobodę w podejmowaniu i wykonywaniu decyzji, co w takich sytuacjach nie będzie wymagało uzasadnienia.
 • 1.4 W sytuacjach, gdy postanowienia Regulaminu będą przewidywały warunek naszej uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej, nie będziemy bez uzasadnionych powodów opóźniać ani wstrzymywać wydania takiej zgody.

2. Warunki sprzedaży

 • 2.1 Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy Tobą a nami. Jeżeli oczekujesz zmiany zasad i warunków określonych w Regulaminie musisz zadbać o to, żeby ewentualne zmiany zostały przez nas potwierdzone w formie pisemnej. Żadne zmiany do Regulaminu nie będą dla nas wiążące, jeżeli nie wyrazimy na to zgody na piśmie. Będziesz zobowiązany postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w miejscu i czasie, w którym złożysz zamówienie na Towary, chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, odpowiednich orzeczeń lub decyzji wydanych przez upoważnione do tego władze (w takiej sytuacji będziemy stosować wyżej wymienione rozstrzygnięcia władz także do wcześniej złożonych zamówień). Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zakupów na naszym portalu, w jakimkolwiek czasie i bez względu na sposób, w jaki zamówienie zostało złożone.
 • 2.2 Jeżeli nasze świadczenie będzie mieć charakter podzielny i Towary będą dostarczane w ratach, każda rata będzie stanowić odrębną Umowę. Ewentualne niepowodzenie w dostarczeniu którejkolwiek z rat nie będzie uprawniać do odstąpienia od kolejnych rat na innych zasadach niż określone w niniejszym Regulaminie Zasady Zwrotu Towarów.
 • 2.3. Ponieważ informacje zamieszczone na naszej stronie stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert, możemy je, podobnie jak specjalne promocje, wycofać w dowolnym czasie. W sytuacji wcześniejszego złożenia - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - zamówienia, które zostanie przez nas zaakceptowane, zwrócimy Ci wszelkie otrzymane od Ciebie płatności w całości.

3. Zamówienie

 • 3.1 Twoje zamówienie stanowi ofertę nabycia Towarów, którą akceptujemy poprzez wydanie pisemnej akceptacji zamówienia (i w tym momencie umowa pomiędzy Tobą a nami zostaje zawarta). Warunkiem naszej akceptacji Twojego zamówienia jest zamiar korzystania z Towarów dla użytku osobistego, a nie w celu ich dalszej odsprzedaży. Składając zamówienie oświadczasz, że masz ukończone 16 lat. Wszystkie zamówienia składane są z zastrzeżeniem dostępności Towarów na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, ponieważ niestety nie mamy możliwości rezerwowania Towarów. Zwrócimy wszelkie płatności dokonane przez Ciebie w sytuacji, gdy nie będziemy mogli dostarczyć Ci zamówionych Towarów.
 • 3.2 Jeżeli w sposób uzasadniony uznamy, że zamierzasz odsprzedawać Towary (za pośrednictwem portalu Allegro, e-Bay lub innych) w ramach działalności zarobkowej, będziemy uprawnieni do odrzucenia Twojego zamówienia. Jeżeli zaakceptujemy Twoje zamówienie, będziemy upoważnieni do traktowania Ciebie jako przedsiębiorcy i :
  • 3.2.1. uprawnienia określone w punkcie 10 Regulaminu (Prawo do odstąpienia od Umowy) nie będą mieć zastosowania,
  • 3.2.2. zasady naszej Polityki Zwrotów nie będą mieć zastosowania,
  • 3.2.3. będziemy akceptować zwrot Towarów wyłącznie w terminie 7 dni od ich wysłania jeżeli były one wadliwe w chwili ich otrzymania;
  • 3.2.4. obciążymy Cię uzasadnionymi kosztami manipulacyjnymi, z wyłączeniem kosztów pakowania i/lub dostawy, za które będziesz odpowiedzialny i które zostaną potwierdzone przed akceptacją Twojego zamówienia; oraz
  • 3.2.5. dokonamy takich zmian do niniejszego regulaminu, które uznamy za konieczne i tylko wtedy zaakceptujemy Twoje zamówienie, gdy Ty zaakceptujesz nasze zmienione warunki.
 • 3.3. Będziesz odpowiedzialny za zapewnienie poprawności warunków jakiegokolwiek zamówienia złożonego przez Ciebie oraz za podanie nam koniecznych informacji dotyczących Towarów w odpowiednim czasie umożliwiającym nam wykonanie Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Nasza procedura składania zamówień umożliwia Ci sprawdzenie i poprawienie pomyłek przed złożeniem nam zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty i wydatki poniesione przez Ciebie z powodu nieprecyzyjnych informacji zawartych przez Ciebie w zamówieniu lub z powodu zamówienia towarów przez telefon komórkowy na skutek błędów sieci telekomunikacyjnej.
 • 3.4. Jeżeli Towary mają być wytworzone lub jeżeli jakiekolwiek procedury mają być przez nas zastosowane w stosunku do Towarów w związku ze specyfikacją złożoną przez Ciebie, (1) uprawnienia określone w punkcie 10 Regulaminu (Prawo do odstąpienia od Umowy) nie będą mieć zastosowania, (2) będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty, szkody, koszty i wydatki przyznane od nas lub poniesione przez nas lub zapłacone przez nas lub zaakceptowane przez nas w ugodzie w związku z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw do patentu, praw autorskich, wzorów przemysłowych lub użytkowych, lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej przysługujących jakiejkolwiek osobie trzeciej w wyniku użycia przez nas wskazanej przez Ciebie specyfikacji; (3) zastrzegamy prawo do zmiany podanej przez Ciebie specyfikacji Towarów, jeżeli będzie to wymagane przez odpowiednie regulacje prawne lub wytyczne Unii Europejskiej.

4. Cena Towarów

 • 4.1 Cena Towarów zostanie przez nas potwierdzona w momencie złożenia przez Ciebie zamówienia.
 • 4.2. Mimo, że staramy się zapewnić, aby wszelkie ceny w naszych katalogach oraz na naszych stronach internetowych były dokładne, pomyłki mogą się zdarzyć. Jeżeli zauważymy pomyłkę w cenie towarów przez Ciebie zamówionych (bez względu na to, czy będą to nasze pomyłki, czy pomyłki osób trzecich), bezzwłocznie Cię o tym poinformujemy i umożliwimy Ci ponowne potwierdzenie zamówienia z uwzględnieniem poprawnej ceny albo odwołanie zamówienia.
 • 4.3. Jeżeli zamówione Towary nie będą dostępne, przedstawimy Ci towary zastępcze prosząc o ponowne potwierdzenie Twojego zamówienia z uwzględnieniem nowej ceny i/lub opisu technicznego. Nie jesteś zobowiązany do akceptacji jakichkolwiek zamiennych Towarów i będziesz uprawniony do pełnego zwrotu wszelkich dokonanych płatności jeżeli potwierdzisz, że żadne Towary zastępcze nie zostały zaakceptowane.
 • 4.4. Cena obejmuje wszelkie obowiązujące podatki od wartości dodanej lub inne podatki od sprzedaży (według aktualnie obowiązującej stawki) oraz wszelkie cła importowe lub eksportowe. Wszelkie koszty pakowania lub dostawy, za które będziesz odpowiedzialny, zostaną potwierdzone zanim złożysz zamówienie.

5. Zasady płatności

 • 5.1. Prosimy zapoznaj się z naszymi Opcjami Płatności dla naszych warunków płatności – Jak zamówić
 • 5.2 Jeżeli nie dokonasz należnej płatności w wyznaczonym terminie będziemy uprawnieni do: (a) odstąpienia od Umowy lub wstrzymania się z dalszymi dostawami dla Ciebie, (b) obciążenia Cię odsetkami ustawowymi za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego
 • 5.3 Wszyscy posiadacze kart kredytowych i płatniczych podlegają kontroli i autoryzacji przez wydawcę karty. Jeśli wydawca Twojej karty płatniczej odmawia autoryzacji płatności dla nas, powiadomimy Cię o tym, ale nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy tym spowodowany. Ponadto, w trosce o zapobieganie nieuprawnionemu wykorzystaniu kart kredowych, kart debetowych i kart obciążeniowych, MandM Direct Limited będzie potwierdzać nazwiska, adresy i inne informacje podane w procesie składania zamówienia, a także w dostępnych dokumentach zewnętrznych. Zastrzegamy sobie prawo do zlecenia stronie trzeciej dokonania ww. weryfikacji. Zamawiając z katalogu lub naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na dokonanie ww. kontroli. W związku z powyższym może powstać potrzeba skontaktowania się z Tobą za pośrednictwem listu, telefonu lub wiadomości e-mail w celu weryfikacji szczegółów, zanim będziemy w stanie przetworzyć i wysyłać zamówienia lub przyjąć zamówienie, ale nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy tym spowodowany. Wszelkie podawane informacje mogą zostać ujawnione zarejestrowanej Agencji Informacji Kredytowej, która może prowadzić rejestr ww. informacji. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych). Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak będziemy wykorzystywać i chronić twoje dane osobowe prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

6. Dostawa

 • 6.1 Powinieneś dokonać wszelkich ustaleń niezbędnych do odbioru dostawy Towaru w ustalonym terminie.
 • 6.2 Dokładamy starań, by poinformować Cię o przewidywanym terminie, w którym Towary będą gotowe do odbioru lub dostawy. Jeżeli dowiemy się, że termin dostawy może ulec opóźnieniu, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i dołożymy starań, by poinformować Cię o nowym terminie dostawy. Możemy dostarczyć Towary z wyprzedzeniem w stosunku do pierwotnego terminu dostawy, informując Cię o tym z rozsądnym wyprzedzeniem.
 • 6.3 W przypadku niedostarczenia Towarów w terminie 30 dni albo podczas 3 kolejnych prób dostarczenia (decyduje zdarzenie wcześniejsze) z powodów, które przy rozsądnej ocenie powinny zostać uznane za zawinione przez Ciebie, przysługuje nam prawo do anulowania Zamówienia i potrącenia / żądania zwrotu odpowiednich kwot.
 • 6.4 Jeżeli nie odbierzesz dostawy Towarów bądź nie przekażesz nam niezbędnych wskazówek dotyczących dostawy w jej przewidzianym czasie, zastrzegamy sobie prawo przechowania Towarów do faktycznego ich odbioru oraz obciążenia Cię zasadnymi kosztami (w tym ubezpieczenia) przechowania oraz dalszych opłat za dostawę, które możemy ponieść.
 • 6.5 W celu ustalenia kosztów dostawy, zapoznaj się z Zasadami i Kosztami Dostaw.

7. Przejście ryzyka i własności

 • 7.1. Jeżeli Towary mają być dostarczone w innym miejscu niż nasza siedziba, ryzyko uszkodzenia lub straty Towarów przechodzi na Ciebie z chwilą ich dostarczenia, a w przypadku, gdy nie zdołasz odebrać dostarczonych Towarów, w chwili ich faktycznego odebrania. Oznacza to, że od tego momentu jesteś odpowiedzialny za Towary.
 • 7.2. Niezależnie od dostawy i momentu przejścia na Ciebie ryzyka za Towary, przeniesienie własności Towarów nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą otrzymania przez nas potwierdzenia zapłaty ceny Towarów w całości.
 • 7.3. Do momentu przejścia na Ciebie własności Towarów, jeżeli dokonasz zapłaty za Towary na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, będziemy uprawnieni, w każdej chwili, do żądania zwrotu Towarów.

8. Gwarancja i odpowiedzialność

 • 8.1. W przypadku, gdy Towary sprzedawane są osobie będącej konsumentem, gwarantujemy, że Towary są odpowiedniej jakości i są przydatne do ich normalnego celu używania we wszelkich aspektach materialnych.
 • 8.2 Jeżeli Towary są sprzedawane w warunkach sprzedaży konsumenckiej (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawnych), żadne z uprawnień tam przewidzianych nie może być ograniczone postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dalsze informacje o przysługujących Ci prawach konsumenckich znajdziesz np. na www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
 • 8.3 Gwarancja określona w klauzuli 8.1. nie ma zastosowania do wad Towaru powstałych w wyniku zużycia na skutek eksploatacji, zamierzonych zniszczeń, wypadków, niedbalstwa Twojego, jak i osób trzecich, lub jeżeli korzystasz z Towarów w sposób niezgodny z naszymi rekomendacjami, niezgodnie z instrukcją obsługi lub dokonujesz zmian lub napraw bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • 8.4. W mało prawdopodobnych sytuacjach, gdy Towary nie będą zgodne z niniejszym Regulaminem, prosimy, poinformuj nas o tym bezzwłocznie po ich odebraniu. Odbierzemy Towary w uzgodnionym z Tobą terminie lub poprosimy Cię o odesłanie Towarów na nasz koszt, a jeżeli potwierdzimy wadliwość Towarów, wywiążemy się z naszych obowiązków wynikających z prawa konsumenckiego.
 • 8.5 Z zastrzeżeniem klauzuli 8.6, jeżeli którakolwiek ze stron naruszy niniejszy Regulamin, żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za straty wynikłe z tego u drugiej strony, poza stratami, które stanowią przewidywalny skutek takiego naruszenia.
 • 8.6 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, oszustwem bądź nieuczciwym wprowadzeniem w błąd, jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem, wyłączenie odpowiedzialności, za który byłoby niezgodne z prawem bądź zakazane.

9. OGÓLNE

 • 9.1 Nie można uznać odpowiedzialności ani naruszenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, jeżeli opóźnienie bądź niewykonanie ciążącego na stronie obowiązku wynika z działania lub innej przyczyny pozostającej poza racjonalną kontrolą strony. Jeżeli jakiekolwiek zdarzenie pozostające poza naszą racjonalną kontrolą wpłynie na wykonanie naszych obowiązków wynikających z Umowy, wówczas:
  • (a) skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy Cię o tym w możliwie najkrótszym terminie;
  • (b) wykonanie naszego obowiązku wynikającego z Umowy zostanie zawieszone, a czas na spełnienie obowiązku będzie przedłużony o czas trwania zdarzenia.
 • 9.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą prowadzić do nadania praw jakimkolwiek osobom trzecim.
 • 9.3 Wszelkie zawiadomienia wymagane bądź przewidziane niniejszym Regulaminem powinny być złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drugiej strony i dostarczone na adres korespondencyjny bądź adres e-mail potwierdzony podczas składania zamówienia, bądź jakikolwiek później wskazany lub alternatywny adres, jaki jedna strona może wskazać drugiej.
 • 9.4 Brak wszczęcia przez nas działań wobec naruszenia Umowy nie wyłącza możliwości podjęcia czynności związanych z kolejnymi naruszeniami tego samego bądź innego postanowienia.
 • 9.5 Każde postanowienie niniejszego Regulaminu obowiązuje samodzielnie. W przypadku stwierdzenia przez uprawniony organ nieważności bądź niewykonalności części bądź całości któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, wadliwa część postanowienia zostanie usunięta, co nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • 9.6 Ten regulamin podlega prawom obowiązującymi na terenie Anglii oraz Walii. W związku z tym skargi i reklamacje dotyczące produktów zakupionych za pośrednictwem tej strony będą rozpatrywane według prawa obowiązującego na terenie Anglii, gdzie niewyłączna jurysdykcja będzie przypadać sądom znajdującym się na terenie Anglii oraz Walii.
 • 9.7 Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i nagrywania rozmów telefonicznych odbieranych i wykonywanych przez naszych pracowników w celu nadzorowania jakości pracy naszych pracowników i zapewniania najwyższej jakości usług świadczonych naszym klientom.
 • 9.8 Wszelkie prawa autorskie do zdjęć, rysunków i opisów zamieszczonych w naszym katalogu i na naszej stronie internetowej przysługują MandM Direct Limited i nie mogą być one powielane bez wyraźnej zgody MandM Direct Limited.
 • 9.9 Wszelkie ustalenia dokonywane między nami w nawiązaniu do niniejszego Regulaminu oraz do każdej z Umów powinny być dokonywane w języku angielskim a w przypadku umów z konsumentami - w języku polskim.
 • 9.10 Nie możesz przenieść praw ani obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią bez naszej pisemnej zgody, która może nie być wydana tylko z racjonalnych powodów.

10. TWOJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA

 • 10.1 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jesteś niezadowolony z Towarów, przysługuje Ci prawo rezygnacji z zamówienia w dowolnym momencie w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym Towary zostały dostarczone.
 • 10.2 Jeżeli zamierzasz zrezygnować z zamówienia przed jego wysłaniem, skontaktuj się z nami telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej najszybciej jak to możliwe. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt. Twoja rezygnacja będzie skuteczna od daty wysłania wiadomości e-mail bądź listu, a w przypadku zawiadomienia telefonicznego - do dnia wykonania telefonu.
 • 10.3 Jeżeli zamierzasz zrezygnować z zamówienia po jego wysłaniu, najszybciej jak to możliwe odeślij do nas z powrotem Towary wskazując, czy żądasz zwrotu środków czy wymiany Towarów na inne. Środki zostaną zwrócone na kartę, którą dokonano płatności, tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu Twojego potwierdzenia (w każdym razie w ciągu 14 dniu od daty zawiadomienia o rezygnacji z zamówienia). Ciąży na Tobie prawny obowiązek właściwego dbania o Towary w czasie, gdy znajdują się one w Twoim posiadaniu. Ty ponosisz również koszty zwrotu Towarów zgodnie z art. 10 Regulaminu (aby poznać szczegółowe warunki, zapoznaj się z zwroty). Niespełnienie powyższego obowiązku powoduje powstanie po naszej stronie uprawnienia do żądania odszkodowania. Zapoznaj się z naszą Polityką Zwrotów.
 • 10.4 Prawo do rezygnacji z zamówienia nie przysługuje w przypadku Towarów wykonanych bądź spersonalizowanych na Twoje zamówienie.

11. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 11.1 Jeśli anulujesz zamówienie, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostawy standardowej) . Możemy odciągnąć od zwrotu kosztów utrate wartości dowolnego dostarczonego Towaru, jeśli strata jest wynikiem nieprawidłowego użytkowania (na przykład zużycia lub uszkodzenia). Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 11.2 Zwrotu płatności dokonamy bez zbędnej zwłoki i nie później niż
  • (a) 14 dni po dniu, w którym otrzymamy od Ciebie zwrot dostarczonego Towaru lub
  • (b) (jeśli wcześniej) 14 dni po dniu, w którym okazałeś dowód o zwrócie Towaru lub
  • (c) w przypadku braku dostawy 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o anulowaniu zamówienia.
 • 11.3 Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu, gdy otrzymamy z powrotem Towar lub okażesz dowód odesłania Towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 • 11.4 Klient musi odeśle towar lub przekaże go nam bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o anulowaniu odpowiedniego zamówienia. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz Towar przed upływem terminu 14 dni.
 • 11.5 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów (z wyłączeniem wszelkich ceł eksportowych lub importowych, które zostaną przez nas uiszczone i zwrócone Państwu zgodnie z punktem 11.3).
 • 11.6 Będziesz musiał wypełnić formularz zgłoszenia celnego. Dane do wypełnienia formularza znajdziesz na liście przewozowym lub w naszym portalu zwrotów dostępnym tutaj. Musisz dołączyć ten formularz na zewnątrz swojej paczki przed wysłaniem jej do nas. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce zwrotów dostępnej tutaj. Zgadzasz się, że jeśli poniesiemy jakąkolwiek odpowiedzialność z powodu niepoprawnego wypełnienia formularza, zwrócisz nam wszelkie straty, szkody, koszty i wydatki zasądzone od nas lub poniesione przez nas w związku z takim roszczeniem.

12. KODY PROMOCYJNE

 • 12.1 Możemy udostępnić Ci kody promocyjne w wybranym przez nas czasie. Skorzystanie z kodu promocyjnego w odniesieniu do konkretnego zamówienia wymaga, żeby dokonała to osoba, której dany kod był przyznany i tylko w jednej transakcji.
 • 12.2 Kodów promocyjnych nie można łączyć z innymi promocjami.
 • 12.3 Kody promocyjne nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne.
 • 12.4 Możemy zaprzestać przyznawania nowych kodów promocyjnych w wybranym przez nas czasie bez wypowiedzenia. Dotychczas wydane kody zachowują ważność do upływu okresu ich ważności.
 • 12.5 Kody promocyjne dostępne są tylko dla zamówień z terenu Wielkiej Brytanii.
 • 12.6 Kody promocyjne nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów przesyłki lub dostawy.
 • 12.7 Kody promocyjne nie mogą być wykorzystane po upływie daty ważności.
 • 12.8 Kody promocyjne będą akceptowane pod warunkiem ich wprowadzenia w chwili składania zamówienia. Nie będziemy stosować kodów promocyjnych, do uprzednio złożonych zamówień, jeżeli nie zawierały one kodów promocyjnych. Prosimy, żebyś sprawdzał zamówienie uważnie przed jego złożeniem, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań.
 • 12.9 Kody promocyjne będą stosowane proporcjonalnie do Towarów. Ewentualne zwroty Towarów i zwroty ceny objętej promocyjnym kodem będą obejmować zwrot ceny promocyjnej wskazanej na rachunku lub fakturze sprzedażowej.
 • 12.10 Jakiekolwiek kody promocyjne zawarte w ofercie będą przedmiotem zasad i warunków takiej oferty, o czym Cię poinformujemy przyjmując taką ofertę. Wspomniane zasady i warunki mają zastosowanie do niniejszego Regulaminu.

13. Wprowadzenie Przyjaciela

 • 13.1 Jesteś odpowiedziany za otrzymanie zgody Twojego przyjaciela na udział w ofercie promocyjnej przed zgłoszeniem jego danych. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy zgłosisz nam dane przyjaciela bez jego uprzedniej zgody

14. Multizakupy

 • 14.1 Multizakupy to zaproszenie do składania ofert w ramach promocyjnego zakupu wielu przedmiotów. Multizakupy mogą być ogłaszane przez nas według naszej woli. Multizakupy upoważniają do otrzymania drugiego bezpłatnego egzemplarza lub otrzymania najniższej ceny przedmiotu określonej w promocyjnych stawkach lub obniżonej ceny, pod warunkiem dokonania zakupu minimalnej liczby określonych przedmiotów w ramach jednej transakcji. Przysługuje nam prawo do zmiany lub zakończenia promocji w dowolnym czasie bez wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych przez konsumentów.
 • 14.2 Multizakupy nie są stale dostępne dla przedmiotów objętych stałym rabatem, znajdujących się na wyprzedaży lub w ramach przedmiotów objętych koncesją marki.
 • 14.3 Przysługuje nam prawo do zmiany lub zakończenia promocji w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych przez konsumentów.
 • 14.4 Promocja “Mulitizakupy” nie upoważnia do zamiany rabatów na środki pieniężne.
 • 14.5 W przypadku wymiany lub zwrotu Towarów objętych promocją, konieczny jest zwrot wszystkich zakupionych w danej transakcji przedmiotów objętych promocją Multizakupów. Nie można dochodzić zwrotu całości lub zapłaty (ani gotówka ani karta) za przedmioty darmowe lub przecenione.

15. Moje konto

 • 15.1 Zastrzegamy prawo do przeformatowania danych adresowych podanych przez Ciebie w celu zapewnienia efektywnego zarządzania dostawą i gdy możemy mieć uzasadnione przekonanie, że wprowadzony adres mógłby przyczynić się do opóźnienia w dostarczeniu zamówienia.
 • 15.2 To Ty ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twojego adresu e-mail oraz hasła. Jakiekolwiek zamówienie złożone przy użyciu zapamiętanych danych z karty (bez względu na to czy przez Ciebie, czy przez jakąkolwiek osobę trzecią) będzie traktowane jako autoryzowane przez Ciebie i zrealizowane zgodnie z zamówieniem.
 • 15.3 Zastrzegamy prawo do zawieszenia Twojego konta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli będziemy mieć uzasadnione przekonanie, że naruszyłeś Zasady i Warunki sprzedaży.
 • 15.4 W każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie Twojego konta i wszystkich danych, które w związku z jego założeniem i używaniem nam przekazałeś. Swoje żądanie możesz zgłosić wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: privacy@mandmdirect.com albo wybierając odpowiednią komendę w menu Twojego konta.

16. Obsługa klienta

 • 16.1 W mało prawdopodobnych sytuacjach, gdy pojawi się błąd dotyczący Twojej przesyłki, musisz poinformować nas o tym w terminie 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki. Jeżeli wystąpi błąd dotyczący Twojej paczki lub jej zawartości, prześlemy Ci formularz do odesłania, który potwierdzi wadę Twojej paczki lub jej zawartości, po otrzymaniu pisma przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające i rozwiążemy sprawę.
 • 16.2 Musisz nas poinformować, że nie otrzymałeś paczki, jeżeli od momentu złożenia zamówienia minie 14 dni.
 • 16.3 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 • W celu kontaktu z nami przejdź do zakładki Kontakt

17. Jak używamy Twoich osobistych danych

 • 17.1 Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest: MandM Direct Limited of Clinton Road, Leominster, Herefordshire, UK. HR6 0SP, adres e-mail do kontaktu w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: privacy@mandmdirect.com. Wyjaśniamy jak zbieramy, przechowujemy i używamy Twoich osobistych danych w naszej Polityce Prywatności tutaj.
 • MandM Direct Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii.

  VAT No. GB 299 1526 60
  Registered No. 5069228

18. Informacje o Firmie

Zarejestrowana w Anglii 5069228

Numer VAT GB 299 1526 60


WEEE Regs - jak wprowadzamy w życie?

Starannie przestrzegamy regulacji środowiskowych i jesteśmy członkiem Valpak “Distributor Take-back Scheme” w celu przestrzegania zasad Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2006 - Rozporządzenie dotyczące odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) 2006. Uwzględniając te ustalenia, klientom oferowana jest następująca wskazówka recyklingu produktów WEEE:

 • Zużyte baterie powinny być umieszczane w odpowiednich pojemnikach, które z regóły są dostepne w większości supermarketów.
 • Elektryczne/elektroniczne produkty mogą być utylizowane w wyznaczonych miejscach zbiórki - Designated Collection Facilities (DCF).

Symbol WEEE wskazuje, że product nie może być utylizowany w pojemnikach na odpady gospodarstwa domowego, a następnie składowany jako odpad na wysypisku śmieci, ale powinien być usunięty zgodnie z określonym sposobem usuwania odpadów WEEE (np. w DCF).

Klienci są zachęcani do współpracy w przestrzeganiu tych zasad, gdyż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego z racji tego, iż przedmioty WEEE mogą zawierać niebezpieczne substancje, które mogą być uwolnione, jeśli zostaną utylizowane nieprawidłowo.

Więcej informacji Twojego lokalnego Designated Collection Facilities - Wyznaczonych Miejscach Zbiórki, klient może odwiedzić stronę www.recycle-more.co.uk

Jakiekolwiek pytania w tej sprawie proszę kierować bezpośrednio pod adres e-mail environmental@mandmdirect.com

Dziękujemy za wpisanie się na listę mailową, niebawem otrzymasz informację o najlepszych ofertach i nowościach!